ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 40 ข้อ ผู้เข้าชม : 28,251 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  แก๊ส X ปริมาตร V_1 และความดัน P_1 ถ้าลดปริมาตรลงครึ่งหนึ่ง แก๊สจะมีความดันเท่ากับ P_2 แต่ถ้าลดปริมาตรลงเหลือ frac{1}{6} ของปริมาตร V_1 แก๊สจะมีความดันเท่ากับ P_3 กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดที่อุณหภูมิ และมวลของแก๊สคงที่ ความสัมพันธ์ระหว่าง P_1 P_2 และ P_3 ในข้อใดถูกต้อง
 
frac{P_1}{P_2} = frac{P_3}{2}
frac{P_1}{P_3} = frac{P_2}{6}
P_1 x P_2 = frac{P^2_3}{6}
P_1 x P_3 = frac{3P^2_2}{2}
2 )  ในการทดลองการแพร่ของแก๊ส A และแก๊ส B โดยให้ทำปฏิกิริยากันในหลอดแก้ว ดังรูป ปล่อยแก๊สทั้งสองเข้าไปในหลอดแก้วพร้อมๆ กัน ปรากฏว่าได้สาร C ดังสมการ A(g) + B(g) rightarrow C(s) เมื่อวัดตำแหน่งของสาร C พบว่าเกิดอยู่ใกล้ทางเข้าแก๊ส B มากกว่า แก๊ส A ข้อใดผิด
 
แก๊ส A แพร่ได้เร็วกว่าแก๊ส B
แก๊ส B มีมวลโมเลกุลสูงกว่าแก๊ส A
แก๊ส A และแก๊ส B มีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน
โมเลกุลของแก๊ส A เคลื่อนที่เข้าหาโมเลกุลของแก๊ส B โดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง
3 )  การเปรียบเทียบสมบัติของแก๊ส He H_2 และ CH_4 ในข้อใดถูก
 
เมื่อมวลเท่ากัน จะมีปริมาตรเท่ากันที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน
ที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อมวลและปริมาตรเท่ากัน แก็ส H_2 จะมีความดันมากที่สุด
ที่อุณหภูมิเดียวกัน และความดันเดียวกัน แก๊สทั้ง 3 จะมีอัตราการแพร่เท่ากัน
เมื่อนำแก๊สผสมทั้ง 3 มาลดอุณหภูมิ แก๊ส CH_4 จะควบแน่นเป็นลำดับสุดท้าย
4 )  กำหนด สภาพการละลายได้ของสารเป็นกรัมในน้ำ 100 g ข้อใด ถูก
 
เมื่อนำสารละลายอิ่มตัวของ B และ C ที่ 25 ^oC อย่างละขวดไปไว้ในตู้เย็น จะได้ผลึกของ B
ที่อุณหภูมิ 25 ^oC สาร A และ B เป็นของแข็ง ส่วน C และ D เป็นแก๊ส
ที่อุณหภูมิ 100 ^oC สาร A 98g ละลายได้ในน้ำ 100g
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสาร D > B > A > C
5 )  จากแผนภาพ ข้อใดสรุปใดถูก

ก. พลังงานก่อกัมมันต์ที่มีผลต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยา คือ E_a_1
ข. การเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไป จะทำให้ได้ค่า E_a_2 ลดลง
ค. การเติมตัวเร่งปฏิกิริยา X ลงไป จะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย เป็นสารประกอบ CX
ง. หลังการเติมตัวเร่งปฏิกิริยา X ลงไป ปฏิกิริยาคายพลังงาน 90 kJ
 
ก และ ข
ข และ ค
ก และ ง
ข และ ง
6 )  แก๊สผสมระหว่าง A B และ C ทำปฏิกิริยากันในภาชนะปิด ได้สาร D เมื่อทำการวิเคราะห์มวลของ A B C และ D ที่เวลาต่างๆ ได้ผลดังนี้ สมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และปริมาณของ A B C และ D เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาทีควรเป็นข้อใด
 
7 )  ปฏิกิริยา A + B rightleftharpoons 2C ถ้ามีสาร A และ B อย่างละ 1.0 โมล ในภาชนะ 1 dm^3 เมื่อถึงภาวะสมดุล มีสาร C เกิดขึ้น 0.4 mol/dm^3 จงหาค่าที่สมดุลของปฏิกิริยา

 C rightleftharpoons frac{1}{2}A + frac{1}{2}B
 
1.3
2.0
4.0
16.0
8 )  จากค่าคงที่สมดุลที่ 25 ^oC (K_2_5) และที่ 100 ^oC (K_1_0_0) ของปฏิกิริยาที่กำหนดให้ ข้อใดสอดคล้องกับข้อมูลที่กำหนด
 
ปฏิกิริยาทั้งสามเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
ที่ภาวะสมดุลปฏิกิริยา ข ที่อุณหภูมิ 100 ^oC จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น 4 เท่าของปฏิกิริยาที่ 25 ^oC
เมื่อเพิ่มจำนวนโมลของ A ในปฏิกิริยา ก เป็น 1,000 เท่า จะได้ค่า K_25 เท่ากับของปฏิกิริยา ข
ที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นของปฏิกิริยาทั้งสามเท่ากัน
เมื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลที่ 25 ^oC ปฏิกิริยา ค จะให้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด
9 )  กำหนด E^0_c_e_l_l ของเซลล์กัลวานิกให้ดังนี้

 Pb(s) / Pb^2^+(aq) // Sn^4^+(aq), Sn^2^+(aq) / Pt(s)	----> E^0_c_e_l_l = +0.28

 Co(s) / Co^2^+(aq) // Pb^2^+(aq) / Pb(s)	----> E^0_c_e_l_l = +0.15


ปฏิกิริยา Sn^2^+(aq) + Co^2^+(aq) rightarrow Sn^4^+(aq) + Co(s) มีค่า E^0_c_e_l_l กี่โวลต์
 
-0.13
+0.13
-0.43
+0.43
10 )  แก๊สมีเทน 20.8 กรัม ทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนที่มากเกินพอได้ CH_3Cl      CH_2Cl_2 และ CHCl_3 5.05      17.0 และ 59.75 กรัม ตามลำดับ และ CCl_4 เกิดขึ้นกี่กรัม
 
30.8
63.6
77.0
86.6
11 ) 
ปฏิกิริยา
E^0(V)

S_2O^2^-_8 (aq) + 2e^- rightarrow 2SO^2^-_4(aq)


 

+ 2.01

O_2 (g) + 4H^+ (aq) + 4e^- rightarrow 2H_2O (l)


 


+1.23


 


 Ni^2^+ (aq) + 2e^- rightarrow Ni(s)


 


-0.25


 


 2H_2O (l) + 2e^- rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)


 


-0.38


 


 Zn^2^+ (aq) + 2e^- rightarrow Zn(s)-0.76สารละลายผสมที่ประกอบด้วย ZnSo_4 และ NiSO_4 เข้มข้นอย่างละ 0.5 mol / dm^3 เมื่อทำให้เกิดอิเล็กโทรลิซิส ปฏิกิริยารวมที่เกิดขึ้นเป็นข้อใด
 
2Ni^2^+(aq) + 2H_2O(l) rightarrow 2Ni(s) + O_2(g) + 4H^+(aq)
2Zn^2^+(aq) + 2H_2O(l) rightarrow 2Zn(s) + O_2(g) + 4H^+(aq)
2H_2O(l) rightarrow O_2(g) + 2H_2+(g)
2Zn^2^+(aq) + 2SO^2^-_4(aq) rightarrow S_2O^2^-_8 + Zn(s)
12 )  จากตารางต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ก และ ค
13 )  โลหะ A ทำปฏิกิริยากับกรดโดรคลอริก แต่ B และ C ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดโดรคลอริก เมื่อนำโลหะ B จุ่มลงในสารละลายที่มีไอออน C^+ ได้โลหะ C เกาะบนโลหะ B ข้อใดถูก
ก. ความสามารถในการสูญเสียอิเล็กตรอน A > B > C

ข. โลหะ C ช่วยป้องกนการผุกร่อนของโลหะ A ได้

ค. เมื่อต่อครึ่งเซลล์ B / B^+ และ C / C^+ เข้าด้วยกัน โลหะ C จะเป็นขั้วแคโทด

ง. เมื่อนำโลหะ A จุ่มลงในสารละลาย B^+ จะได้โลหะ B เกาะบนแท่งโลหะ A
 
ก, ข และ ง
ข, ค และ ง
ก, ค และ ง
ก, ข และ ค
14 )  การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี เมื่อใช้ตัวทำละลาย X สาร A B และ C มีค่า R_f เท่ากับ 0.2 0.3 และ 0.6 ตามลำดับ แต่เมื่อใช้ตัวทำละลายผสมของ X และ Y ในอัตราส่วน 1 : 1 ปรากฏว่าค่า R_f ของสาร A B และ C เท่ากับ 0.4 0.25 และ 0.35 ตามลำดับ ข้อสรุปในข้อใดสอดคล้องกับข้อมูล
 
สาร A ถูกดูดซับได้มากกว่าสาร B และสาร B ถูกดูดซับได้ดีกว่าสาร C
สาร A ถูกดูดซับได้ดีในตัวทำละลาย X ส่วนสาร B ถูกดูดซับได้ดีกว่าสาร C
การแยกสาร A B และ C ออกจากกันนั้น ใช้ตัวทำลาย X ได้ผลดีกว่าใช้ตัวทำละลายผสมของ X และ Y
ควรใช้ตัวทำละลาย Y แยกสาร A และ B ออกจากกัน แต่ไม่ควรใช้แยกสาร B และ C ออกจากกัน
15 )  เทสารละลาย H_2SO_4 ความเข้มข้น 0.5 mol / dm^3 ปริมาตร 100 cm^3 ลงในสารละลายที่มี BaCl_2 อยู่ คนให้เข้ากัน จนเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างสมบูรณ์ ได้ตะกอน BaSO_4 หนัก 2.33 g สารละลายหลังจากกรอกตะกอนออกแล้ว มีส่วนอัตราส่วนโดยโมลของ SO^2^-_4 : Cl^- เท่าใด

H_2SO_4 + BaCl_2 rightarrow BaSO_4 + HCl (สมการยังไม่ดุล)
 
1 : 2
2 : 1
1 : 4
4 : 1
16 )  ไนโตรกลีเซอรีน สลายตัวดังสมการ

C_3H_5N_3O_9 rightarrow N_2 + CO_2 + O_2 + H_2O (สมการยังไม่ดุล)


เกิดความร้อนมหาศาล ทำให้แก๊สที่เกิดขึ้นขยายตัวอย่างฉับพลัน จึงเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ถ้าเริ่มต้นด้วยไนโตรกลีเซอรีบ 45.4 g และปฏิกิริยานี้เกิดสมบูรณ์ จะเกิดแก๊ส N_2    CO_2 และ O_2 รวมกันกี่ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ STP
 
21.3
22.4
25.5
30.6
17 )  น้ำมันระกำ (เมทิลซาลิซิเลต) เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างเมทานอลกับกรดซาลิซิลิก โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ดังสมการ

CH_3OH + C_7H_6O_3 rightarrow C_8H_8O_3 + H_2O


โดยปฏิกิริยานี้ มีร้อยละผลผลิตเท่ากับ 80 ถ้าใช้เมทานอล 30 g ทำปฏิกิริยากับกรดซาลิซิลิก 140 g จะได้น้ำมันระกำหนักกี่กรัม
 
114.0
123.4
142.5
154.2
18 )  การไทเทคตสารละลายเบสอ่อน (BOH) ปริมาตร 20 cm^3 กับสารละลาย HCl เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 ที่จุดสมมูลต้องใช้ปริมาตรสารละลาย HCl 20 cm^3 อินดิเคเตอร์ใดเหมาะสมที่จะใช้ในการไทเทรต
 
A
B
C
D
19 )  สารละลายที่มี HNO_3    4 X 10^-^2 mol ใน 400 cm^3 ผสมกับสารละลาย KOH pH = 12 ปริมาตร 600 cm^3 ถ้าต้องการทำให้สารละลายผสมมี pH = 7 จะต้องเติมสารละลายในข้อใด
 
Ca(OH)_2 0.20 mol/dm^3 ลงไปอีก 85 cm^3
NaOH 0.20 mol/dm^3 ลงไปอีก 150 cm^3
HCl 0.20 mol/dm^3 ลงไปอีก 150 cm^3
H_2SO_4 0.20 mol/dm^3 ลงไปอีก 85 cm^3
20 )  จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใด ถูก
 
ที่ความเข้มข้นเท่ากัน สารละลาย HNO_2 จะมี pH มากที่สุด
ที่ความเข้นข้นเท่ากัน สารละลาย NaCN จะมี pH มากกว่าสารละลาย CH_3COONa
สารละลาย HNO_2 �� 0.05 mol/dm^3 ปริมาตร 10 cm^3 มี pH 6.5
ร้อยละการแตกตัวของ HNO_2 ความเข้มข้น 0.01 mol/dm^3 น้อยกว่า CH_3COOH ความเข้มข้น 0.1 mol/dm^3
21 )  สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A มีสูตร ACl_3 เป็นของเหลวที่ไม่ละลายน้ำ สมบัติของธาตุ A ข้อใดผิด
 
สารประกอบออกไซด์ของธาตุ A มีสูตร A_2O_5
สารประกอบออกไซด์ของธาตุ A ละลายน้ำได้สารละลายที่เป็นเบส
พันธะระหว่างอะตอมของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A เป็นพันธะโคเวเลนต์
ผลต่างระหว่าง IE_5 และ IE_6 ของธาตุ A มีค่ามากกว่าผลต่างระหว่าง IE อื่นสองระดับที่อยู่ติดกัน
22 )  ก. (C_2H_5)_2NH + H_2O rightleftharpoons (C_2H_5)_2NH^+_2 + OH^-� � � � � � k_b = 6.9 x 10^-^4 ข. C_2H_5NH_2 +H_2O rightleftharpoons C_2H_5NH^+_3 + OH^- � � � � � � k_b = 4.5 x 10^-^4 ค. (CH_3)_2NH + H_2O rightleftharpoons (CH_3)_2NH^+_2 + OH^- � � � � � � k_b = 5.4 x 10^-^4 ถ้าสารละลายทั้งสามมีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากัน และเมื่อถึงภาวะสมดุลที่อุณหภูมิเดียวกัน ข้อใดถูก
 
1
2
3
4
23 )  ข้อใดที่อธิบายเกี่ยวกับธาตุ _9A       _1_9D       _3_4E และ _3_5G ไม่ถูกต้อง
 
_9A และ _3_5G มีสมบัติทางเคมีคล้ายกัน
_1_9D มีรัศมีไอออนน้อยกว่า _3_4E
_3_5G มีระดับพลังงานชั้นยอกสุด คือชั้น N
_3_4E มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีมากว่า _9A
24 )  ธาตุสมมติ A   B และ C โดย A^2^- และ B^+ ต่างมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับของแก๊สเฉื่อยในคาบที่ 3 และ C มีเลขอะตอมเท่ากับ 37

ก. B^+ มีขนาดใหญ่กว่า A และ C
ข. B มีพลังงานไออนไนเซซันลำดับที่หนึ่งน้อยกว่า A แต่มากกว่า C
ค. A มีสมบัติเป็นโลหะมากกว่า B และ C
ง. B และ C เกิดสารประกอบกับ A ได้สูตร BA_2 และ CA_2 ตามลำดับ

ข้อใดถูก
 
ข เท่านั้น
ค เท่านั้น
ก และ ข
ค และ ง
25 )  ธาตุกัมมันตรังสี A สลายตัวได้ ดังสมการ

^y_xA rightarrow ^{y-4}_{x-2}B + ^4_2He

ถ้าเริ่มต้นด้วย A หนัก 80 g เมื่อเวลาผ่านไป 21 วันปรากฏว่ามี A เหลือ 10 g จงหาครึ่งชีวิตของ A (วัน) และจำนวนอนุภาคแอลฟาที่เกิดขึ้น

กำหนดมวลอะตอมของ A = 200 และเลขอาโวกาโดร = 6.0 x 10^2^3
 
7 และ 2.1 x 10^2^3
10 และ 4.2 x 10^2^3
14 และ 6.3 x 10^2^3
21 และ 8.4 x 10^2^3
26 )  กำหนดค่าพลังงานไอออไนเซชัน (eV) (IE_1 IE_2 IE_3 …) ของธาตุ A X Y Z และ M ดังนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูก
 
ขนาดของอะตอม X > Y > Z
สูตรเคมีของสารประกอบที่เกิดจาก A กับ X คือ AX_3
Aและ X เป็นธาตุโลหะ ส่วน Y และ Z เป็นธาตุอโลหะ
ธาตุ 2 ธาตุใด ๆ ในตารางรวมกันได้สารประกอบโคเวเลนต์
27 )  นำกรดอินทรีย์ A มาทำปฏิกิริยาพอดีกับเอทานอล 9.2 g ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอสเทอร์ B 26 g และ น้ำ จงหาจำนวนไอโซเมอร์ที่เป็นไปได้ของกรดอินทรีย์ A
 
2
3
4
5
28 )  พิจารณาสมบัติของธาตุสมบัติต่อไปนี้ ข้อใดถูก
 
1
2
3
4
29 )  การทำให้เอทานอลและเอทิลแอซีเตต เดือดกลายเป็นไอ พลังงานที่ใช้เพื่อเอาชนะแรงระหว่างโมเลกุลเป็นไปตามข้อใด

ก. แรงดึงดูดระหว่างขั้ว
ข. พันธะไฮโดรเจน
ค. แรงลอนดอน
ง. แรงระหว่างประจุไฟฟ้า
 
เอทานอล ---> ก ข // เอทิลเอซีเตต ---> ก ค
เอทานอล ---> ก ข // เอทิลเอซีเตต ---> ก ข ค ง
เอทานอล ---> ก ข ค // เอทิลเอซีเตต ---> ก ข ค ง
เอทานอล ---> ก ข ค // เอทิลเอซีเตต ---> ก ค
30 )  ข้อใด ถูก

ก. การเกิดพันธะเคมีเป็นกระบวนการคายพลังงาน
ข. โมเลกุลเกิดขึ้นเมื่ออะตอมอยู่ใกล้กันที่สุด
ค. ในการเกิดพันธะเคมี จะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งเสมอ
ง. เมื่อสลายโมเลกุลเป็นอะตอมเดี่ยว พลังงานของอะตอมทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบรวมกันจะสูงกว่าพลังงานของโมเลกุลเดิม
 
ก และ ค
ก และ ง
ข และ ค
ข และ ง
31 )  ไฮโดรคาร์บอน Y มีสูตรโมเลกุล C_6H_1_4 เมื่อทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนในที่มีแสงให้ผลิตภัณฑ์ C_6H_1_3Cl ข้อใดเป็นโครงสร้างของ Y ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นไอโซเมอร์กันจำนวนมากที่สุด
 
32 )  ในการแยกโลหะสังกะสีจากสารละลาย ZnSO_4 โดยใช้กระแสไฟฟ้า ข้อใดผิด
 
ปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทด คือ Zn^2^+ (aq) + 2e^- rightarrow Zn(s)
ที่ขั้วแอโนดจะมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้น
เป็นเซลล์อิเล็กโทรไลด์
pH ของสารละลายเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
33 )  ฟีนอล์ฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีสูตรโครงสร้างดังนี้ นำสารละลายฟินอล์ฟทาลีนไปต้มกับกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มากเกินพอ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีโครงสร้างแบบใด
 
34 )  พิวเทรสซิน เป็นสารที่พบในปลา ซึ่งทำให้ปลามีกลิ่นคาว มีสูตรโครงสร้างแบบย่อ คือ NH_2(CH_2)_4NH_2 ในการรับประทานปลาดิบนิยมบีบน้ำมะนาว ซึ่งมีกรดซิตริกเพื่อลดคาวปลาที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างพิวเทรสซิน และกรดซิตริกมีโครงสร้างตามข้อใด
 
35 )  พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ข้อใดเป็นสารประกอบ ก,ข และ ค ตามลำดับ
 
1. CH_2 = CHCOOH

 CH_3CH_2CH_2OH CH_2 = CH - CH_2
2. CH_3CH_2COOH CH_2 = CHCH_2OH CH_3CH_2CH_3
3. CH_3CH_2CH_2OH CH_3CH_2COOH
4. CH_2 = CHCH_2OH CH_3CH_2CH_2COOH
36 ) 
กรดไขมัน
สูตรโครงสร้าง
ปาล์มิติก CH_3(CH_2)_1_4COOH
ปาล์มิโตเลอิก CH_3(CH_2)_5CH = CH(CH_2)_7COOH
สเตียริก CH_3(CH_2)_1_6COOH

โอเลอิก

CH_3(CH_2)_7CH = CH(CH_2)_7COOH


ไขมันชนิดหนึ่งทำปฏิกริยาสะปอนนิฟิเคชัน กับโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน 12.0 กรัม ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือโซเดียมของกรดไขมัน 82.8 กรัม และกลีเซอรอล กรดไขมันของไขมันชนิดนี้ ควรเป็นกรดใด
 
ปาล์มิติก
ปาล์มิโตเลอิก
สเตียริก
โอเลอิก
37 )  ตัวเร่งปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยารีฟอร์มมิ่มสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมัน
 
38 )  สตัลลิมัยซิน เป็นสารแอนติไบโอติกและต้านไวรัสได้จากเชื้อสเตร็บโตมัยชิน มีโครงสร้างดังรูป ข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของสตัลมัยซิน
 
39 ) 
A B
C D
ข้อใดถูก
ข้อ
พอลิเมอร์
ชนิด
ปฏิกิริยาการเกิด
1
A
โฮโมพอลิเมอร์ การควบแน่น
2
B
โคพอลิเมอร์ การเติม
3
C
โคพอลิเมอร์ การเติม
4
D
โฮโมพอลิเมอร์ การควบแน่น
 
1
2
3
4
40 )  ข้อใดผิด
 
แก๊สมีเทนเป็นสารตั้งต้นชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเตรียมปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และปุ๋ยยูเรีย
ขั้นตอนหนึ่งในการถลุงแร่ อ การใช้ตัวรีดิวซ์ เช่น คาร์บอนในถ่านหินเปลี่ยนโลหะในสินแร่ให้เป็นโลหะอิสระก่อนทำให้บริสุทธิ์ต่อไป
การผลิตเซอร์โคเนียมใช้สารละลายผสมของกรดไฮโดรฟลูออริกและกรดซัลฟิวริกสกัดเซอร์โคเนียมออกจากสินแร่เซอร์คอนก่อน
เรเดียมบริสุทธิ์ได้จากการแยกสลายสารประกอบเรเดียมแฮไลด์ด้วยไฟฟ้าโดยใช้ปรอทเป็นขั้วไฟฟ้า