คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 1

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,018 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดไม่ใช่จำนวนเดียวกัน 

 

12,597    ๑๒,๕๙๗ 

35,994    ๓๕,๖๖๔ 

48,201    ๔๘,๒๐๑ 

95,460    ๙๕,๔๖๐ 

2 ) 

53,620 กับ 67,400 ตัวเลขในหลักร้อยมีค่าต่างกันอยู่เท่าไร 

 

100 

150 

200 

250 

3 ) 

73,501 ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

0 มีค่า 0 

5 มีค่า 50 

3 มีค่า 3,000 

7 มีค่า 70,000 

4 ) 

ข้อใดเปรียบเทียบจำนวนไม่ถูกต้อง 

 

25,453  >  25,543 

30,476  <  32,476 

28,011 ≠ 29,011 

46,572   >  46,570

5 ) 

 จากตัวเลข 5 ตัว เขียนเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดได้ตามข้อ 

 

10,967 

67,901 

76,901 

97,610 

6 ) 

 จำนวนใดมีค่ามากที่สุด

 

67,000

49,560 

93,474 

54,623 

7 ) 

จำนวนใดมีค่ามากกว่า 35,000 

 

29,900 

34,950 

33,590 

35,560 

8 ) 

จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด 

 

21,030 

12,030 

24,540 

61,299 

9 ) 

1,125 1,150 ... 1,200 1,225 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง 

 

1,153

1,154 

1,175


1,215 

10 ) 

1,564 1,560 1,556 1,552 เป็นการนับเพิ่มหรือนับลดทีละเท่าใด 

 

นับเพิ่มทีละ 3 

นับเพิ่มทีละ 4 

นับลดทีละ 3 

นับลดทีละ 4 

11 ) 

ข้อใดควรเติมเครื่องหมาย > ลงใน 


 

19,546  29,546 

23,403  24,303 

30,120  30,210 

45,260  44,260 

12 ) 

29,403  เขียนในรูปกระจายได้ตามข้อใด 

 

2,000 + 900 + 40 + 3 

20,000 + 900 + 40 + 3 

20,000 + 9,000 + 400 + 3 

20,000 + 9,000 + 400 + 30 

13 ) 


 จำนวนใดมีค่ามากเป็นลำดับที่ 3  

 

39,621 

48,720 

54,530 

67,593 

14 ) 

.............  >  83,267  ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง  

 

83,376 

79,543 

78,545 

78,267 

15 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

 

ข้อ 1), 2)

ข้อ 2), 3) 

ข้อ 3), 4) 

ข้อ 1), 4)