การนำเสนอ...โดยการเขียนโครงการ

การนำเสนอ...โดยการเขียนโครงการ

 

การเขียนโครงการ

 

ความหมาย

     โครงการ คือ เอกสารหรืองานเขียนที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น เพื่อแสดงแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ

ให้นำไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

ความสำคัญของโครงการ

     โครงการมีความสำคัญต่อการวางแผนและการดำเนินงาน 1) ช่วยให้การดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือความต้องการ

ของหน่วยงาน 2) ทำให้การดำเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ และ 3) เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมิน

ค่างานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปได้

 

ลักษณะของโครงการที่ดี

     1. สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานนั้นๆได้

     2. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมายต่างๆ ชัดเจน มีความเป็นไปได้ และสามารถดำเนินงานได้จริง

     3. รายละเอียดของโครงการต่อเนื่อง สอดคล้องสัมพันธ์กัน

     4. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคน สังคม และชาติได้

     5. ปฏิบัติแล้วมีประโยชน์และสอดคล้องกับแผนงานหลักของหน่วยงาน

     6. โครงการกำหนดขึ้นจากข้อมูลจริงที่ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้ว

     7. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้บริหารทุกๆ ด้าน รวมทั้งทรัพยากรที่จำเป็น

     8. มีระยะเวลาการดำเนินงานที่แน่นอน ระบุวันเริ่มต้น และสิ้นสุด

     9. สามารถติดตามและประเมินผลได้

 

ประเภทของโครงการ

     1. โครงการทางวิชาการ  

     2. โครงการดำเนินกิจกรรม

 

องค์ประกอบของโครงการ

     มี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำ ส่วนที่เป็นตัวโครงการ และส่วนขยาย

     1.  ส่วนนำ  

     1.1 ชื่อโครงการ

     1.2 ชื่อผู้เสนอโครงการ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ

     1.3 ความเป็นมา และความสำคัญของโครงการ หรือหลักการและเหตุผล

     1.4 วัตถุประสงค์

     1.5 ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

     2.  ส่วนที่เป็นตัวโครงการ  

     2.1 วิธีการดำเนินโครงการ  

 

     3.  ส่วนขยาย

     3.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     3.2 งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ

     3.3 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

     3.4 สถานที่ในการดำเนินงาน

 

วิธีการเขียนโครงการ

 

1. ชื่อโครงการ

     สื่อความถึงใจความหลักของโครงการ ควรเขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่กว้างจนเกินไป  

เช่น โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนกับวิชาการดอทคอม

 

2. ชื่อผู้เสนอโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ

     ผู้ดำเนินการหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ อาจเป็นคนเดียว เป็นคณะ หรือเป็นหน่วยงาน

การเสนอชื่ออาจเสนอเฉพาะชื่อหรือระบุหน้าที่รับผิดชอบด้วยก็ได้ เช่น บริษัทเว็บไซต์วิชาการดอทคอม

 

3. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ หรือ หลักการและเหตุผล   

     การอธิบายความเป็นมาและภูมิหลังของการเสนอโครงการ ความสำคัญของโครงการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่จะอนุมัติเข้าใจที่มา เห็นความสำคัญ และเข้าใจโครงการที่เสนอมาก เช่น

     เยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคม  การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านี้ได้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์

แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำดีเขาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างตัวเราและผู้อื่น นอกจากการเรียนแล้ว ก็เริ่มช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

 

     การแสดงออกที่ดีในด้านต่างๆ ในการที่จะให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ นั้น เยาวชน

เหล่านี้ต้องมีความเป็นผู้นำในด้านนั้นๆ ก่อน  ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการค่ายฝึกอบรมผู้นำเยาวชนนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนา

ความรู้ทางวิชาการ เพิ่มแรงจูงใจและให้เยาวชนที่อยู่ห่างไกลให้มีความตระหนักถึงภาวะ ความเป็นผู้นำทั้งในชุมชนของตนเอง

และต่อสังคมภายนอก สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และ

ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในกาลต่อไป

 

4. วัตถุประสงค์  

     การชี้แจงจุดมุ่งหมายของโครงการ ถือเป็นการกำหนดทิศทางของการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติ 

การเขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้ปฏิบัติได้สะดวก เช่น

     1.  เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

     2.   เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของเยาวชนให้รักบ้านเกิดและประเทศชาติ

     3.  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของสังคม

     4.  เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนต่อสังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย

     จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่ผู้ทำโครงการต้องการให้มาเข้าร่วมกิจกรรม  จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ที่กำหนดไว้ เช่น

      1. นักเรียนที่กำลังศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  จำนวน   200 คน

 

      2. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  จำนวน  100 คน

 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน      

     ควรกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน อาจเขียนในลักษณะแผนภูมิแสดงเวลาดำเนินการไว้

ในส่วนวิธีการดำเนินการด้วยก็ได้ ไม่ควรเขียนระยะเวลาดำเนินการที่ไม่ชัดเจน เช่น ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

7. สถานที่การดำเนินงาน 

     ควรระบุสถานที่ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ในการส่วนที่จัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตาม

ได้โดยง่าย เช่น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

8. วิธีการดำเนินงาน โดยปกติจะมี 3 ขั้นตอน

     8.1 ขั้นเตรียมงาน เช่น ประชุมคณะกรรมการ นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

     8.2 ขั้นดำเนินงาน เช่น การติดต่อวิทยากร ติดต่อสถานที่ การจัดเตรียมงาน 

     8.3 ขั้นสรุปและประเมินผล เช่น การประเมินผล  

 

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรืองบประมาณ มี 4 หมวด

     9.1 หมวดค่าตอบแทน  

     9.2 หมวดค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

     9.3 หมวดวัสดุ 

     9.4 หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     การคาดคะเนผล/ประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือส่วนรวม ควรเขียนให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น 

     1.  ทำให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระ หน้าที่ของตนต่อสังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

     2.  นักศึกษามีทักษะทางสังคม และรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันดีขึ้น

     3.  นักศึกษามีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

     4.  ช่วยให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการตัดสินใจด้วยตนเอง และมีความกล้าคิดกล้าทำในทางที่ถูกต้อง

 

11. การประเมินผลโครงการ  

     การประเมินผลโครงการเป็นการระบุวิธีการประเมินผล ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และอาจจะระบุ

ชื่อผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินผล

 

รายการอ้างอิง

กองเทพ เคลือบพณิชกุล.การเขียนเชิงปฏิบัติ.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๔.

ทิพวรรณ  หอมพูล. ภาษาไทยธุรกิจ.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๔๗.

วิเศษ ชาญประโคน. “ประเภทงานเขียน” ใน ภาษาไทย ๑.กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั้น, ๒๕๔๙.

โสภณ  สาทรสัมทธิ์ผล. ภาษาไทย ๑.กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั้น, ๒๕๕๐.