บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17779
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต138391
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 69239
พอลิเมอร์พอลิเมอร์223520
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม120918
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน36324
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์80470
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18877
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18202
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ58235
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน82536
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน41696
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน87136
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12592
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์37102
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส89004
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส77992
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย24103
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15528
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส44735
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์31128
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม62811
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ65516
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล36472
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27221
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล42554
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59319
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี130173
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 72350
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย117304
สารละลายสารละลาย120289
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม101882
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24090
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี79945
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20219
มวลอะตอมมวลอะตอม147848
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน110883
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13288
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่83990
พันธะโลหะพันธะโลหะ45641
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์209534
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก121559
ตารางธาตุตารางธาตุ225173
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม207563