บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22222
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156373
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81007
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262562
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136332
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41844
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92857
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20895
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19621
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67096
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93839
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47441
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106059
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14514
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43491
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส104983
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85386
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29138
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17374
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50017
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36114
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78154
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82598
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44505
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30932
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49197
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65190
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149489
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85430
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139148
สารละลายสารละลาย148811
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117330
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26870
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95317
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23251
มวลอะตอมมวลอะตอม177578
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136308
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14252
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100680
พันธะโลหะพันธะโลหะ54912
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์254890
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141771
ตารางธาตุตารางธาตุ245193
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244364