บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21191
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต149748
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 76012
พอลิเมอร์พอลิเมอร์246051
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม131074
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39516
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์87861
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20123
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19092
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ63608
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน89995
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45969
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน100167
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13923
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41432
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส99066
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82566
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27706
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16751
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47961
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33752
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม69919
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ74396
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล41502
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29637
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล46933
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี63427
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี143765
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 81480
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย130382
สารละลายสารละลาย137603
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม112035
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26215
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี88194
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22533
มวลอะตอมมวลอะตอม167952
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน126653
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13890
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่94687
พันธะโลหะพันธะโลหะ50753
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์228014
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก131085
ตารางธาตุตารางธาตุ237774
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม233440