บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97473
ลิพิดลิพิด125939
โปรตีนโปรตีน107436
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147391
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82390
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33566
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65380
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23032
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29249
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31830
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42854
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32733
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38955
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9810
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28722
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184300
ฟีโรโมนฟีโรโมน11170
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21379
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6462
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620625
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511554
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232836
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323645
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254564
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117436
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74537
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431029
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40549
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320641
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40539
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89214
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29186
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80141
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54904
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232974
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52063
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23879
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168719
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102383
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48713
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)67107
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40363
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 219048
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65263
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47577
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38574
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42803
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351459
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147144
โครโมโซมโครโมโซม24703