บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก84829
ลิพิดลิพิด111200
โปรตีนโปรตีน96901
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์130249
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 72691
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32127
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 52454
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22216
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27865
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29336
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39895
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28645
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35140
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9048
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26932
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ155946
ฟีโรโมนฟีโรโมน9896
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19057
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5395
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619210
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510602
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4223562
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321157
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.250678
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116417
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์63282
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.427136
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 35079
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318684
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร32291
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 78852
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26770
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 66584
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต46247
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.226334
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 44275
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20591
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 141289
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA89027
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม40336
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)57226
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34759
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 208092
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)55977
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43292
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA34461
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA35255
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.347481
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2128353
โครโมโซมโครโมโซม22622