บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89244
ลิพิดลิพิด117406
โปรตีนโปรตีน101523
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์140544
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77599
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32621
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56076
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22458
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28184
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29933
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40639
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30256
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36740
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9315
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27508
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ164034
ฟีโรโมนฟีโรโมน10325
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20049
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5721
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619711
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510926
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227114
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321890
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251861
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116752
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66726
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429612
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36735
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319833
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35114
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84580
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28073
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73618
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48686
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229202
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46353
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21507
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 156223
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92656
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42974
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60262
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36573
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211248
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58194
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44437
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35982
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36859
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348585
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139635
โครโมโซมโครโมโซม23138