บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก92864
ลิพิดลิพิด120813
โปรตีนโปรตีน103775
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์144215
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80084
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33070
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 60524
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22716
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28744
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30901
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41854
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31098
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37383
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9508
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28112
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ170390
ฟีโรโมนฟีโรโมน10649
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20565
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5972
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620118
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511239
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4230512
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323007
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253691
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117176
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์68724
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430014
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37366
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320118
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36280
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85972
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28504
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 75606
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50772
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230734
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47560
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21967
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 159963
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA94533
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม44177
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61674
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37413
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 215949
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)60300
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45731
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37194
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA39204
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350426
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2141724
โครโมโซมโครโมโซม23871