บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40521
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111844
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11008
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18403
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80051
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53967
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36272
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59113
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125277
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43777
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80696
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42908
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106831
เอกภพเอกภพ25511
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101593
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53157
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61101
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133043
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11641
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100780
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51213
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31335
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31991
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9373
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25130
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15688
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27571
พันธะเคมีพันธะเคมี11723
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32927
ตารางธาตุตารางธาตุ26000
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46121
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71615
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112736
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23295
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19650
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59061
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24943
พลาสติกพลาสติก32789
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31473
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30061
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49393
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41631
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15807
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118183
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26919
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21590
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265918
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67650
โปรตีนโปรตีน54940
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159629