เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง

ชื่อโครงการ เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. เด็กชายปิยวัฒน์ คูกองชา 2. เด็กหญิงมาริสา สระทองอ้อย 3.เด็กหญิงสุทธิดา สมภา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. ส.อ.ฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล 2. นางสาวสีนวล เจือจันทร์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โครงงานได้รับราวัล งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2557
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ 1. แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน เครื่องดูดควันและไอตะกั่ว ที่ประดิษฐ์ขึ้น ได้แนวคิดมาจากการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นเพราะ เครื่องดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพในการดูดเศษฝุ่น ผงได้เป็นอย่างดีด้วยแรงลม จึงน่าจะดูดไอควันตะกั่วได้ จึงนำเครื่องดูดฝุ่นเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดูดควันและไอตะกั่วแบบมินิ 3 in 1จากปลายหัวแร้ง อากาศซึ่งมีควันและไอตะกั่วปนอยู่จะไหลผ่านท่อกรองที่มีวัสดุคุณสมบัติในการกรองได้อย่างดี ดังนั้นอากาศที่ปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศจึงเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์ 1.เพื่อศึกษาวิธีการกำจัดกลิ่นควันจากไอตะกั่ว 2. เพื่อลดอันตรายจากไอตะกั่วของผู้ปฏิบัติงานบัดกรีและ บุคคลรอบข้าง 3. เพื่อลดมลพิษและการตกค้างของไอตะกั่วในอากาศและสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อเป็นอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดฝุ่น 5. ใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1