เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง

ชื่อโครงการ เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายพงศธร บุญหลาย ,นายพงศ์ชนินทร์ นาคจรัส ,นายทักษิณ อบรมทรัพย์ และ นายพงษ์ธเนศ แสงโป๋
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายประเสริฐ แสงโป๋ (ครูชำนาญการพิเศษ) ,นายสมมาตร์ แก้วจินดา (ครูชำนาญการ) ,นายไพฑูรย์ กาญจนาทองสี(ครูพิเศษ) และ นางสาวอรพรรณ ธารหาญ (นักกายภาพบำบัด)
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
โครงงานได้รับราวัล งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2557
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคือเครื่องต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนท่านั่งตามสรีระของผู้ป่วยได้ สามารถเลือกการทำงานได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา และสลับกัน สามารถเลือกที่จะทำงานที่จะเหยียดขาตรงหรืองอเข่า สามารถที่จะเลือกระดับการกายภาพบำบัดได้ จากความคิดเห็นของโรงพยาบาลนั้นจึงนำมาประดิษฐ์เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ แพทย์ ผู้ป่วยและนักกายภาพบำบัด เพื่อใช้ในการกายภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยระยะหลังการผ่าตัดข้อเข่าประมาณ 1 สัปดาห์ โดยประสิทธิภาพของเครื่องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อเข่าลดการเกิดพังผืดและการยึดติดบริเวณข้อเข่า ทำให้การฟื้นฟูข้อเข่ากับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็ว ผลการวิจัยพบว่าเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่งที่สร้างขึ้นสามารถทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพข้อเข่าของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ และนักกายบำบัดซึ่งทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการหาประสิทธิภาพมีค่าของมุมองศาผิดพลาดError เฉลี่ย4.62 องศา/ครั้ง ซึ่งถือว่าไม่เกิน 5 องศาเป็นค่าที่ยอมรับได้ในงานบำบัดรักษา และการจัดทำแบบสอบถามประสิทธิภาพของเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่งผลปรากฏกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากจึงสามารถนำไปใช้งานได้จริงและยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4

ไฟล์ที่ 5