วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ (Elimination aegypti by dint of the behavior of them)

ชื่อโครงการ วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ (Elimination aegypti by dint of the behavior of them)
ชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. นายธนากร ฆ้องหลวง ๒. ด.ญ.ณัฐธิดา คำบล ๓. ด.ญ.พรทิพย์ กำจัดภัย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๑. นายพินิจ โพธ์ดิลก ๒. นางรานีย์ เดชธรรมฤทธิ์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          วิธีกำจัดลูกน้ำจากพฤติกรรมของลูกน้ำป็นการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของลูกน้ำที่เป็นไปตามธรรมชาติของลูกน้ำ สิ่งที่ได้จากการสังเกต ลูกน้ำจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำในแนวดิ่งเมื่อไม่มีสิ่งเร้ารบกวน และมีการดีดตัวลงในทิศทางที่ไม่แน่นอนเมื่อมีสิ่งเร้ารบกวน จากผลการสังเกตนี้จึงนำมาสร้างเครื่องดักลูกน้ำโดยให้มีทางเข้าเป็นกรวยเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเข้าให้มากขึ้นโดยใช้วัสดุหลือใช้ที่สามารถหาได้ทั่วไป จากการทดสอบสีของภาชนะที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกน้ำ พบว่าสีที่ทำให้ลูกน้ำเข้ามากที่สุด (สีที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกน้ำ) คือ สีดำ รองลงมาจะเป็นสีน้ำตาล สีเขียวและสีใส ตามลำดับ และเมื่อพบว่าสีดำมีผลต่อการเข้าของลูกน้ำมากที่สุด จึงได้อุปกรณ์ดักจับลูกน้ำสีดำซึ่งต่อไปขอเรียกว่า "เครื่องดักลูกน้ำ" และกลุ่มของข้าพเจ้ายังได้นำไปประยุกต์เพื่อให้สามารถดักจับลูกน้ำตามแหล่งน้ำในธรรมชาติได้ โดยดัดแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเครื่องบังคับวิทยุมาติดกับเครื่องดักลูกน้ำเพื่อความสะดวกในการเก็บและกำจัดลูกน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ นับว่าอุปกรณ์ดักลูกน้ำสามารถแก้ปัญหาทั้งการรักษาความสะอาดภายในภาชนะที่ใส่น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค แก้ปัญหา หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี สามารถนำมาใช้ดักจับลูกน้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่กำจัดได้ยาก สามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้เองได้ง่าย ไม่ต้องมีการดูแลรักษา จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจเป็นอย่างมาก คำโบราณที่ว่า "ยุงร้ายกว่าเสือ" คงต้องหมดไป เพราะ "เครื่องดักลูกน้ำร้ายกว่ายุง" กลุ่มของข้าพเจ้าภูมิใจที่สามารถช่วยลดจำนวนผู้ที่เป็นไข้เลือดออก และโรคอื่นๆที่เกิดจากยุงหากมีผู้สร้างเครื่องดักลูกน้ำใช้กันมากขึ้น

สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ๑ โรงเรียน ๑ สิ่งประดิษฐ์ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๗

วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
14 พ.ย. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1