วัดค่าความอ้วนBody mass lndex

ชื่อโครงการ วัดค่าความอ้วนBody mass lndex
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาว รัฐกานต์ จันแจ้ง , นางสาวมณีนุช แก้วแย้ม , นาย เชาวลิต โมยะ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นาย นที พันธุ์ภักดีวงษ์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ เนื้อหาในเกมส์นี้เป็นการวัดค่าความอ้วนโดยการใส่น้ำหนักตัวลงไป หลังจากนั้นใส่ความสูงลงไป และโปรแกรมจะคำนวณค่าเฉลี่ยออกมาเราจะยกตัวอย่างการหาค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass index: BMI ) คือ เป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งนำหนักตัวเป็นกิโลกรัมและวัดส่วนสูงเป็นเมตร แล้วนำมาคำนวณหาดัชนีมวลกาย BMI = น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/ความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง จากตัวอย่างด้านจะเห็นได้ว่า น้ำหนักตัว 60 กก. ส่วนสูง 170 ซม. ได้ค่า BMI ประมาณ 20.8 ค่าดัชนีมวลกาย ( BMI ) โดยเกณฑ์ของ BMI ควรอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 BMI < 18.1 ผอมเกินไป BMI 18.5-22.9 ปกติ BMI 23-24.9 อ้วนเล็กน้อย BMI 25-29.9 อ้วนปานกลาง BMI >30 อ้วนมาก ๆ
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1