มูลนิธิ SCG มอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ม. 3 จำนวน 500 ทุน

         มูลนิธิ SCG มอบทุนการศึกษา "ทุนการศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ" จำนวนทั้งสิ้น 500 ทุน โดยเปิดรับสมัครผู้จบการศึกษา ระดับ ม. 3 ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้

 

 

          ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ โดยมีมูลค่าทุน ดังนี้


1. ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้

          -ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท

          เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี  จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้

          -เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท

          -เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จะได้รับทุน 15,000 บาท

          -เกรดเฉลี่ย 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป


2. ในกรณีศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1-ปวช.3 ดังนี้

          -เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 25,000 บาท

          -เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จะได้รับทุน 20,000 บาท

          -เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          -เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 จะต้องส่งคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อประกอบการพิจารณา

          -สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556

          -มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา


เกณฑ์การพิจารณา

          -พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 และคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ของผู้สมัคร

          -สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษาจากสถาบันฯ อาทิ ใบมอบตัว, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา ฯลฯ

          -มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม


หลักฐานการสมัคร

          -ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

          -สำเนาเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษา (อาทิ ใบมอบตัว, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา ฯลฯ) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

          -สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ใบ รบ.) 1 ชุด

          -สำเนาผลคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555

          -สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

          -สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด


          กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2556

         

          ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน ได้ที่ www.scgfoundation.org

          ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เท่านั้น ที่ 

นางสาววลัยรัตน์ ประภากมล หรือนายเขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์ มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 30C เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 


โทรศัพท์ 0-2586-3446, 0-2586-2110


ที่มา : การศึกษาวันนี้