สำนักงานก.พ. มอบทุนเรียนต่อ GUCAS ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

        สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ Graduate University of Chinese Academy of Science (GUCAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2556 

 

       เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

       ทุนที่รับสมัคร จำนวน 1 หน่วย รวม 2 ทุน

 

/uploads/264/264616.jpg

 

 

ข้อผูกพันในการรับทุน

1.ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นเจ้าสังกัด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2.กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

1.เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ.ปิดรับสมัคร แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ 2 ปีแล้ว

2.เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3.เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้

-  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70.00 อายุไม่เกิน 40 ปี

-  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70.00 อายุไม่เกิน 35 ปี

-  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85.00 อายุไม่เกิน 40 ปี

 

      ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้

4.  มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้

5.  เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

6.  เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ

7.  เป็นผู้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ/หน่วยงาน


การรับสมัครคัดเลือก

1.  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”

2.  ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดวัน เวลา รับสมัครคัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

 

       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

www.ocsc.go.th/ocsc/th หรือโทรศัพท์ 0-2547-1000        
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก