ขอเชิญประกวด โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557

         ขอเชิญ !!!  นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ  เข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557


 

       ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วมแสดงผลงาน  ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 (ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2557) เพื่อพิจารณาตัดสินให้รางวัลฯ

 

ผู้สนใจ! สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557  (ดาวน์โหลด)

http://www.rrm.nrct.go.th/images/stories/inventor_camp/thinker/Projact%20award%20thinker57.pdf

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ  ไฟล์ PDF. (ดาวน์โหลด)

http://www.rrm.nrct.go.th/images/stories/inventor_camp/thinker/app%20award%20thinker57.pdf

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ  ไฟล์ PDF. (ดาวน์โหลด)

http://www.rrm.nrct.go.th/images/stories/inventor_camp/thinker/app%20award%20thinker57.doc

การจัดส่งเอกสาร

         สามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ส่วนวิจัยเกียรติคุณ  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขที่ 196  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  (ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

      การส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2557  สามารถส่งรายละเอียดของผลงานได้ตั้งแต่  บัดนี้จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2556  ในวันและเวลาราชการ  

 

      ผู้เสนอผลงานต้องระบุประเภทของระดับการศึกษาและกลุ่มเรื่องให้ชัดเจน และจัดส่งเอกสาร  จำนวน 12 ชุด  จึงจะถือว่าเอกสารที่ส่งเข้าร่วมโครงการครบถ้วนสมบูรณ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

คุณธีรวัฒน์ บุญสม, คุณพอฤดี คันธาวัฒน์  และคุณสุณิสา  สุขสุนทรีย์ 


ทางโทรศัพท์หมายเลข

๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๖, ๕๓๐