ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัล

          คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 280,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณของวุฒิสภา
 
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เข้าใจสาระสำคัญของอัตลักษณ์ชุมชน และประเพณีไทยในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อกลุ่มเยาวชนด้าน งานผลิตภาพยนตร์สั้นให้สามารถรับใช้สังคม และประชนอย่างสร้างสรรค์และทันสถานการณ์
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
2.นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 
ระยะเวลาดำเนินการ

• กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 - ประชาสัมพันธ์โครงการและประกาศรับสมัคร
• 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2556 - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การจัดทำภาพยนตร์สั้นและให้ความรู้เกี่ยวประเพณีไทย
1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2557 - รับผลงาน
• 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 - ตัดสินผลงาน
• 7 มีนาคม 2557 - ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
• 2 เมษายน 2557 - จัดพิธีมอบรางวัล
 
คุณสมบัติทั่วไปผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 
1. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
• ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
• ระดับอุดมศึกษา
 
2. ประเภทและจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
• แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน โดยระดับระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นเรื่องประเพณีในท้องถิ่น และระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอาชีวศึกษา / ระดับอุดมศึกษา เน้นแนวคิดของการส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทย
• ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
​- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
​- ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.)
​- ระดับอุดมศึกษา
 
สถานที่ส่งผลงาน
 
ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
 
• ภาคเหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน)
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4,5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
• ภาคใต้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา – สตูล)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
• ภาคกลาง : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารทำการ
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 
ระดับอาชีวศึกษา (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่อยู่ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ระดับอุดมศึกษา (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่อยู่ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ วงเล็บมุมซองว่า ส่งโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
 
สิ่งที่ต้องส่ง
 
1. ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ผลงานประกวด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษาและนิสิต
 
วิธีการส่งผลงาน
 
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 
เงินรางวัล
 
รางวัลแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (1 รางวัล x 30,000 บาท x 4 ระดับ) 120,000 บาท
2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (1 รางวัล x 20,000 บาท x 4 ระดับ) 80,000 บาท
3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (1 รางวัล x 10,000 บาท x 4 ระดับ) 40,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 4 ระดับ (2 รางวัล x 5,000 บาท x 4 ระดับ) 40,000 บาท
 
 
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับใดมาก่อน
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
3. ต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิง อันเป็นการจาบจ้วงล่วง ละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน บุคลากร สมาคม หรือองค์กรใดๆอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือขององค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือหลักศาสนาใดๆ
4. ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา รวมทั้งเพลงประกอบที่ใช้
5. ไม่ใช้ถ้อยคำหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทาว่าร้าย ยั่วยุสร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด
6. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีข้อความใดเป็นเท็จ หรือทำการ
ลอกเลียนแบบซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผู้อื่น
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/secretariat.php
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.contestwar.com