โครงการเศรษฐทัศน์ ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์

        ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการเศรษฐทัศนเปนโครงการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจการเงินสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 

 

         ซึ่งในป 2557 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดดําเนินโครงการนี้ตอเนื่องเปนปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพื่อสงเสริม และกระตุนนิสิตนักศึกษาใหมีความสนใจ คนควาหาวิชาความรูเพิ่มเติม รูจักวิธีวิเคราะหวิจัยในดานเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งจะเปนการยกระดับการศึกษา และการสรางผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาไทยใหทัดเทียมนักศึกษานานาชาติ 
 
 2. เพื่อสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เขาใจเหตุและผลถูกตองตามหลักเศรษฐศาสตรและ
สถานการณปจจุบัน สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเปนองคความรูที่นําไปใชประโยชนได 
 
 3. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสรางโอกาสในการเผยแพรผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเปนพลังและกําลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสถาบันที่รวมสนับสนุนโครงการ มีดังนี้ 
 (1) ธนาคารแหงประเทศไทย 
 (2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 (3) สถาบันการศึกษาดานเศรษฐศาสตร 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยในป 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพรวมกับ ธปท. ในการดําเนินงาน 
 
1. คุณสมบัติของผูสงผลงานเขาประกวด 
 
 1.1 เปนผูมีสถานภาพเปนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเขารวมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกลาวแลวไมเกิน 1 ป นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรหรือวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
 
 1.2 สามารถสงผลงานเขาประกวดเปนประเภทบุคคลหรือประเภททีมก็ได 
 
 
2. การรับสมัคร 
 2.1 เริ่มรับสมัคร ตั้งแตวันนี้– 30 มิถุนายน 2557 
 
 2.2 Download ใบสมัคร ไดที่ www.bot.or.th หรือ www.eco.ku.ac.th 
 
 2.3 สงใบสมัครไดที่ e-mail Setthathat.ku@gmail.com หรือที่โทรสาร 0 2579 1544 ตอ 5202 
 
 
 
3. ผลงานที่สงเขาประกวด 
 3.1 ประเภทของผลงานและระดับการศึกษาที่สามารถสงเขาประกวด 

  
 3.2 ลักษณะผลงาน
 
 1) ตองมีเนื้อหาที่มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งสรางองคความรูดานเศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 
 2) ผูสงผลงานเขาประกวดตองเปนเจาของผลงานที่แทจริง 
 
3) ผลงานที่สงเขาประกวด ตองมิใชการทําซ้ํา ดัดแปลง คัดลอกสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด หรือกระทําการอันใด ซึ่งเปนการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่น และไมมีบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่นใดเปนผูมีลิขสิทธิ์ในผลงานนั้น เวนแตไดรับอนุญาตใหเขาประกวดได 
 
 4) ผลงานที่สงเขาประกวดจะตองไมมีชื่อของผูเขียน คําขอบคุณ (Acknowledgement) ตลอดจนชื่อสถาบันหรือหนวยงานที่ผูเขียนเกี่ยวของ (Affiliation) ในสวนใดสวนหนึ่งของผลงาน 
 
5) ขอเสนอเคาโครงงานวิจัย (Proposal) ตองแสดงนัยวาจะนําไปสูงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ ทั้งนี้ ขอเสนอเคาโครงงานวิจัย ที่อยูระหวางการพัฒนาก็สามารถสงเขาประกวดได แตตองไมใชขอเสนอเคาโครงงานวิจัยที่ใกลเสร็จสมบูรณ หรือเสร็จสมบูรณแลว 
 
 3.3 รูปแบบและความยาวของผลงาน 
 
-บทความวิเคราะหและบทความวิจัย 
 บทความตองไมเกิน 20 หนากระดาษ A4 (รวมบทคัดยอและบรรณานุกรม) โดยภาษาไทย 
 ใชอักษร Angsana New 16 และภาษาอังกฤษ ใชอักษร Times New Roman 12 
 
-ขอเสนอเคาโครงงานวิจัย (Proposal) 
 ไมจํากัดความยาวของผลงาน 
 
 
3.4 การสงผลงาน 
 
 จัดสงผลงานในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF file ที่ e-mail Setthathat.ku@gmail.com 
 
 3.5 กําหนดระยะเวลาสงงาน 
 
-บทความวิเคราะหและบทความวิจัย 
 
- สงหัวขอและบทคัดยอ (Abstract) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 
- สงผลงานที่เสร็จสมบูรณ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 
 
-ขอเสนอเคาโครงงานวิจัย (Proposal) 
 
- สงผลงานที่เสร็จสมบูรณ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 
 
 3.6 โครงการจะแจงผลการคัดเลือกผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และผลงานที่ผานการคัดเลือก จะไดรับเชิญใหนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาบทความ ที่ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 (หากไมสามารถนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการฯ ได ตองสละสิทธิ์) 
 
 
 
4. คณะกรรมการตัดสินบทความ 
 
 - คณาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 
 - ผูทรงคุณวุฒิจากธนาคารแหงประเทศไทย / สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 
 
 
5. หลักเกณฑพิจารณาการตัดสิน 
 
 5.1 บทความวิเคราะหและบทความวิจัย 
 เนื้อหา 70 คะแนน 
 
 - ความคิดริเริ่ม ความสําคัญของเรื่องตอวงการวิชาการเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจการเงิน 
 
 - ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลหรือการตีโจทย โดยใชหลักเหตุและผลตามหลักเศรษฐศาสตร 
 
 - ความสามารถในการประยุกตผลที่ไดจากการศึกษาใหเหมาะสมและเกิดประโยชนกับสถานการณ 
 ที่เกิดขึ้นจริง 
 
 - ความสามารถในการใชภาษาเขียน 
 การนําเสนอ 30 คะแนน 
 
 - ตรงประเด็น 
 
 - การรักษาเวลา 
 
 - การตอบคําถาม 
 
 
5.2 ขอเสนอเคาโครงงานวิจัย Proposal 
 เนื้อหา 70 คะแนน 
 
- ความคิดริเริ่ม ความสําคัญของเรื่องตอวงการวิชาการเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจการเงิน 
 
 - การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
 
 - ความเหมาะสมของวิธีการศึกษา 
 
- ความสามารถในการใชภาษาเขียน 
 การนําเสนอ 30 คะแนน 
 
- ตรงประเด็น 
 
 - การรักษาเวลา 
 
 - การตอบคําถาม 
 
 
 
6. รางวัล 
 ผลงานที่ชนะการประกวดจะไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้ 
บทความวิเคราะห และบทความวิจัย 
 


 
-ขอเสนอเคาโครงงานวิจัย (Proposal) ที่ดี 
 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
 
-บทความเชิงสรางสรรคทางการเงิน 
 ธปท. จะพิจารณามอบเงินรางวัลเปนกรณีพิเศษ จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท สําหรับบทความที่สงเขาประกวดและมีเนื้อหาในการสงเสริมความรูความเขาใจดานการเงินและบริการทางการเงิน(Financial Literacy)  

 
7. วันประกาศผลและพิธีมอบรางวัล 
 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลใหกับผูชนะการประกวด ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 
 
8. ขอสงวนสิทธิ์ 
 
8.1 คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 
8.2 หากผลงานที่สงเขาประกวดไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุขางตน โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผลงานที่สงเขาประกวด และหรือเพิกถอนรางวัลที่ไดรับไป แลวแตกรณี 
 
8.3 บทความที่ชนะการประกวดและไดรับรางวัลถือเปนลิขสิทธิ์ของ ธปท. ทั้งนี้ เจาของผลงานยังสามารถนําผลงานของตนเองไปใชในงานอื่นได โดยตองแจงให ธปท. ทราบ และไดรับการอนุญาตจาก ธปท. เปน
ลายลักษณอักษร 
 
9. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 โทรศัพท 0 2579 1544 ตอ 5204-6 
 โทรสาร 0 2579 1544 ตอ 5202 
 e-mail : Setthathat.ku@gmail.com 
 ธนาคารแหงประเทศไทย : ฝายบริหารการสื่อสารองคกร 
 โทรศัพท 0 2283 5022 
 
 
 
 
ที่มา :http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/project/Doclib_Setthatat_2557/econ_article_contest2557.pdf