ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 7 (ด้านการเต้นรำและการแสดง)

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 7
(ด้านการเต้นรำและการแสดง)
ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2557 
 
 
 
 
          สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ  และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ดาเนินการร่วมกับ หน่วยการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลจีน (ปักกิ่ง) และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านการเต้นรำและการแสดงที่โดดเด่นของประเทศจีน โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และปรับเปลี่ยนค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
-สัญชาติไทย
-ต้องมีอายุระหว่าง 12-23 ปี (นับถึงวันเดินทาง)
-กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ)
 
 
 
ประเภทของทุนการศึกษา
 
1. ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 (เต็มจำนวน) จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 53,000 บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 159,000 บาท แบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ทุน , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทุน , ระดับมหาวิทยาลัย 1 ทุน ผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 
2. ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 (สมทบ) จำนวน 16 ทุน ได้รับทุนสนับสนุน 24,500 บาทจากมูลค่าทุนเต็มโดยผู้ได้รับทุนต้องชำเงินเพิ่มเติม 28,500 บาท
 
 
 
วิธีการสมัคร
 
เข้าไปที่เว็บไซต์ www.e-pretest.com เพื่อทำข้อสอบคัดเลือกทุนการศึกษา หากสอบได้คะแนนมากกว่า 65% ของข้อสอบ จะได้รับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หมดเขต 31 พฤษภาคม
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ และ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด
โทรศัพท์ 02-6657445 , 087-4887738 / อีเมล์ contact@e-studio.co.th
 
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : dek-d.com