Design Innovation Contest 2014 ชิงรางวัลมูลค่าพร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : NIA ขอเชิญบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2557 "Design Innovation Contest 2014 : DIC" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 
 
 
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
 
      บริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ
 
 
เกณฑ์การตัดสิน
 
 • ระดับการออกแบบ (Degree of design)
ผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นการออกแบบและแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัทผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นการออกแบบและแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท
 • กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy)* (เฉพาะระดับมืออาชีพ)
ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการนำเสนอร่างแผนธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
 • กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy)
ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว
 • กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
องค์กรหรือทีมที่ส่งผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการการจัดการองค์ความรู้ทั้งด้านการออกเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
 
 
 
การเข้าร่วมประกวด
 
 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 • ร่างแผนธุรกิจ การตลาดและการบริหารจัดการ
 • แนบบทสรุปความเป็นนวัตกรรมไม่เกิน 250 คำ
 • แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อาทิ งานนำเสนอของผลงาน หรือ แผ่นซีดีนำเสนอผลงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โมเดล รูปภาพผลงาน สำเนาเอกสารทางทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งด้านการประดิษฐ์และด้านการออกแบบ
 • กำหนดเวลา
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2557
 
 
 
ส่งผลงาน - ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 02-644 6000 โทรสาร: 02-644 8444
 • ในส่วน Product Design ติดต่อคุณธเนศ thanet@nia.or.th
 • ในส่วน Food Design ติดต่อคุณวิศรุต wisarut@nia.or.th
 • ในส่วน Green Design ติดต่อคุณเฉลิมพงษ์ chalermpong@nia.or.th
 • เว็บไซต์ www.nia.or.th/dic
 
 
เกียรติยศแห่งรางวัล
 
 1. รางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัต
 2. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้          
 • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน    
 • ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ควบคู่ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล    
 • ผลงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน ตามกลไกและเงื่อนไขของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้    
     - “โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
     - ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้จริง เป็นการยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีก่อนเข้าสู่กระบวนการ  ผลิตในเชิงพาณิชย์   
     - “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ให้การสนับสนุนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนเป็นดอกเบี้ยแทนผู้กู้เงินจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับ สนช.
 
 
 
ประเภทรางวัล   
 
 • ด้าน Product Design        
รางวัลชนะเลิศ     1 รางวัล     พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     1 รางวัล     พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     3 รางวัล     พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท       
 • ด้าน Food Design        
รางวัลชนะเลิศ     1 รางวัล     พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     1 รางวัล     พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     3 รางวัล     พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท     
 • ด้าน Green Design 
ในปี 2557 สนช. ขอให้ผู้ที่สนใจในสาขานี้ส่งประกวดรวมไปในสาขา Product Design 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 
 • ระดับการออกแบบ (Degree of design)
ผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท       
 • กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy)
ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการนำเสนอร่างแผนธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ       
 • กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy)
ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว       
 • กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
​องค์กรหรือทีมที่ส่งผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการการจัดการองค์ความรู้ทั้งด้านการออกเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
http://www.nia.or.th/dic/index.php?page=background
 
 
 
 
ที่มา : http://contestwar.com