โครงการประกวด "โลกของแมลง" ชิงทุนการศึกษาและโล่ประกาศนียบัตร

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 9
 
 
 
 
ชื่อหัวข้อ:   "โลกของแมลง"
 
คำอธิบาย:  ให้นักเรียนจินตนาการถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศน์วิทยา
 
กติกาโครงการ   
 
แบ่งออกเป็น 2 รอบ  ดังนี้
 
รอบแรก
 
1. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4  โดยใช้สีชนิดใดระบายก็ได้ 
3. แบ่งออกเป็น 5 ภาค ได้แก่  กทม.และปริมณฑล,ภาคกลางและภาคตะวันออก,ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทฯ  คือ "ยุงแขยง แมลงขยาด เมื่ออาทขยับ"
5. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
    5.1 ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
    5.2 การจัดภาพ,การระบายสี,ความสมบูรณ์ของภาพ 30 คะแนน
    5.3 ความสอดคล้องของหัวข้อ 20 คะแนน
    5.4 วาดภาพผลิตภัณฑ์อาทได้ถูกต้อง 10 คะแนน
    5.5 เขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน 10 คะแนน
 
ระยะเวลาส่งรูปเข้าประกวดรอบแรก:  วันที่ 1 ก.ค - 31 ส.ค 57
ประกาศผลรอบแรก:   วันที่  22 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารอบผ่านทางเว็บไซต์ www.ars.co.th, www.facebook.com/ArsThai
 
ของที่ระลึก: ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดรอบแรกจะได้รับสมุดระบายสีและดินสอสีไม้ แท่งสั้น 12 สี  คนละ 1 ชุด
 
 
 
รอบชิงชนะเลิศ
 
1. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภาคละ 6 คน (แบ่งเป็น 5 ภาค) รวมจำนวน 30 คน
2. ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจะต้องประกวดวาดภาพสด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
3. วาดภาพลงในกระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A3 ซึ่งเป็นกระดาษที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้
4. หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันประกวด  จะแจ้งในวันที่ทำการแข่งขัน
5. ผู้ที่เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจะต้องเตรียมสีที่ประกวดมาเอง (เป็นสีชนิดใดก็ได้)
6. เวลาที่ใช้ในการประกวดวาดภาพสด จำนวน 3 ชั่วโมง
7. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
    7.1 ความคิดสร้างสรรค์ 35 คะแนน
    7.2 การจัดภาพ,การระบายสี,ความสมบูรณ์ของภาพ 30 คะแนน
    7.3 ความสอดคล้องของหัวข้อ 20 คะแนน
    7.4 วาดภาพผลิตภัณฑ์อาทและเขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน 10 คะแนน
    7.5 วาดภาพตามเวลาที่กำหนด   5 คะแนน
 
ประกวดวาดภาพสด รอบชิงชนะเลิศ:  วันที่ 6 ต.ค. 57  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
 
ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ:  วันที่ 6 ต.ค. 57 
 
รายละเอียดของรางวัล  
 
ผู้ชนะการประกวดในแต่ละภาค (รวม 5 ภาค) ดังนี้
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล/ภาค
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล/ภาค
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล/ภาค
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 3 รางวัล/ภาค
รางวัลขวัญใจอาท ทุนการศึกษา 1,000 บาท     พร้อมตุ๊กตาหมี (มูลค่า 1,000 บาท) จำนวน 1 รางวัล
รวมทั้งหมด 31 รางวัล
 
ของที่ระลึก: ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจะได้รับ Gift Set ผลิตภัณฑ์อาทและเดลี่เฟรช มูลค่า 500 บาท
               จำนวนคนละ 1 ชุด  (ยกเว้นรางวัลขวัญใจอาท)
 
 
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับผู้เข้ามาประกวดรอบชิงชนะเลิศ
และผู้ติดตามจำนวน 1 คน   ตามอัตราที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้  โดยสามารถเข้ามารับเงินสดในวันที่ประกวด
ทั้งนี้ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน จำนวน 1 ฉบับ
 
 
 
รายละเอียด
 
http://www.ars.co.th/content.php?id=90&lang=thai