โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ประจำปี 2557

          มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา โดยมีสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ
 
 
 
 
 
เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 
 
          จะต้องเป็นคนตาบอด คนหูหนวก หรือคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ โดยระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ สำหรับระดับอุดมศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๒ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕
 
          ทั้งนี้ ทุนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีจำนวน ๑๕ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และอุดมศึกษา มีจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
 
คนพิการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ได้ที
https://www.mediafire.com/?ir3mwjaawqlaejq
 
          โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว ๑รูป สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดและเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ และผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
 
 
สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
 
          สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  ชั้น๓ ห้องเลขที่ ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี      ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 
ติดต่อคุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๒ ๓๕๔-๕๓๔๙, ๐๙๑ ๕๖๓-๔๙๖๖   ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
 
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยติดต่อได้ที่ คุณนันทชัย ดวงยี่หวา คุณสุจิตรา วงษ์ราย  / ๐๒ ๙๖๖ ๒๑๑๑ ต่อ๓๓๖๙ หรือ ๓๓๗๗ หรือ ๐๒ ๙๖๖๒-๑๘๘-๙๐  โทรสาร ๐๒ ๕๑๓-๖๘๖๓ ๐๒ ๙๖๖-๒๒๙๗