รับสมัครผู้ช่วยวิจัยทุน คปก. รุ่นที่ 19 ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือ โทควบเอก

ในทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รุ่นที่ 19

โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ "Electronic System for non-destructive monitoring of smart concrete materials"
(สามารถยืดหยุ่นได้ โดยมีขอบเขตเกี่ยวข้องกับ micro electronics หรือ smart sensor)

** โดยส่วนหนึ่งของงาน จะมีการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น หรือ ฝรั่งเศส)

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก.

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
และครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.1. นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ เกียรตินิยมอันดับสอง(25% แรกของชั้น)
1.2. นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50
และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2. เป็นผู้ต้องการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีความทุ่มเทและพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ

** เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าไปทำวิจัยในต่างประเทศ ฯลฯ
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/download/budget2013.pdf

** สามารถเริ่มศึกษาและรับทุนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 (สามารถยืดหยุ่นได้)

ผู้ที่มีความสนใจ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง chiranut@kku.ac.th หรืc.sangiamsak@gmail.com

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น