สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุน (โครงการ พสวท.)

สสวท.ให้ทุนความสามารถพิเศษวิทย์-เทคโน

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554

            นาง พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน

             คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันอย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

           เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2553

           ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือ www3.ipst.ac.th/dpst