สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุนโครงการ พสวท. ประจำปี 2554

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3  สมัครรับทุนโครงการ พสวท.


 

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554


นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันอย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553 ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่หรือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือ http://www3.ipst.ac.th/dpst/