รัฐบาลสิงคโปร์ให้ทุน ม.2 - ม.5 เรียนฟรีที่สิงคโปร์

     

   กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นทุนลักษณะ ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
- มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำากว่า 3.00
- เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1996 ถึง 1998
- หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
- ผู้สมัครระดับ Pre-University จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

**คําอธิบาย**
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4  ปี (ระดับ Secondary Three)  สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE O-Level
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2  ปี (หรือระดับ Pre-University)  สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้วุฒิ GCE A-Level

 - ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

 - ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครระดับ Secondary Three) หลัง จากผ่านการคัดเลือกแล้ว  จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2  ปี  คือ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
(เรียนซ้ำ1 ปี)
- ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สมัครระดับ Pre-University) หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
(เรียนซ้ำ 1 ปี)

วิธีการสมัคร
1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2281 6370 ต่อ 114
2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. X 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์”
3. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th
4. สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ) ไปยัง Ministry of Education School Placement and Scholarships Branch Level 3, Podium Block

1 North Buona Vista Drive Singapore 138675 วงเล็บมุมซอง ASEAN Scholarships (THAILAND)

หมดเขตรับสมัคร
- ผู้สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะต้องสมัคร ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2555 – 30 เมษายน 2555
- ผู้สมัครด้วยเอกสารจะต้องส่งใบสมัครไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

หมายเหตุ
ขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- สมัครทางอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ ไปที่กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์
- สมัครโดยเอกสารจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่กําหนด (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสําเนาเท่านั้น)

การคัดเลือกเบื้องต้น
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบในชั้นเบื้องต้น โดยจะแจ้งผลการพิจารณาและกําหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง กําหนดการสอบ(ข้อเขียนและสัมภาษณ์) เดือนสิงหาคม 2555 (วัน-เวลา-สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

***การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นสิทธิ์ขาดของรัฐบาลสิงคโปร์ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้สิทธิ์เข้าสอบทุนดังกล่าว