มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบ 77 ทุนให้ระดับมัธยม

UploadImage

มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  จะให้ทุนการศึกษา  ปีการศึกษา  2555  แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 - 4  ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ  ดังต่อไปนี้
 
                   1.  ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  ได้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน  เรียนดี  และมีความประพฤติดี

                   2.  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า  ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง

                   3.  ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2555 มีมูลค่าทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)ให้จังหวัดละ 1ทุน ส่วนภูมิภาค  จำนวน  76  ทุน  ส่วนกลาง  (กรุงเทพมหานคร)  จำนวน  1  ทุน รวมทั้งสิ้น  77  ทุน

                   4.  ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา  ได้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่  3 - 4  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ทุกสังกัด

                   5.  การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จะพิจารณาตามระเบียบมูลนิธิทวี บุณยเกตุ   ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  พ.ศ. 2551

                   6.  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อ  ขอทราบรายละเอียด และแบบขอรับทุนได้ที่สำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  หรือสถานศึกษาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่  29  มิถุนายน  2555  ดังนี้

                        6.1  การส่งแบบขอรับทุนการศึกษา 

                              6.1.1  ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นหนังสือขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่กำหนด ต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่  ภายในวันที่  6  กรกฎาคม  2555

                             6.1.2  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาส่งให้สำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  ภายในวันที่  10  กรกฎาคม   2555       
                                  
                            6.2  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการจังหวัด พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุน มูลนิธิทวี บุณยเกตุ  จังหวัดละจำนวน  1  ทุน  ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2555

                           6.3  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร  ส่งชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับทุนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2555

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย