วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมรับทุนสนับสนุนการศึกษา สามารถสมัครออนไลน์ผ่าน www.gspa.buu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 1 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 092-637-4440 หรือ 038-745851