กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้และขยายผลให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และความเสี่ยงภัยของพื้นที่ มุ่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงสำหรับเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสามารถ
นำไปขยายผลการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งมาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน ดังนี้ ตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ โดยบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรน้ำ คมนาคม อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันศึกษาและน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้และขยายผลให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และความเสี่ยงภัยของพื้นที่ ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ รวมถึงนำภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน วางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชดำริ โดยศึกษาและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิง ฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ สระน้ำ หรือหลุมขนมครก เพื่อเป็นพื้นที่ระบายน้ำและรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน รวมถึงเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้มีความยั่งยืน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านกลไก “ประชารัฐ”เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน