ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
ชื่อเจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา อื่นๆ
ชื่อเรื่อง IRON CHEF
บทคัดย่อ

กิจกรรม "IRON CHEF" เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วของวัตถุได้

2. เลือกใช้วัสดุในการสร้างรถพลังงานลมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลสนับสนุน

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-07-27
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03