คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่9-I

          นักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือเรียนภาษาอังกฤษมา 16 ปี แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก สำหรับวันนี้เป็นคำศัพท์ของตัวอักษรตัว I
          ice                     ไอ๊ซ์                     น้ำแข็ง
          icon                   ไอ๊ค่อน                  ผู้มีชื่อเสียงที่แทนบางอย่าง
          idea                   ไอเดีย                   ความคิด

          ideal                  ไอดี๊ออล                 อุดมคติ,ดีเลิศ
          identify              ไอเด๊นทิฟาย             ระบุ,ชี้ตัว
          idiom                 อี๊เดี้ยม                    สำนวน
          idiot                   อี๊เดียท                   โง่,บ้า
          idle                   ไอ๊เดิ้ล                     ว่าง,เปล่า
          idol                   ไอ๊ด้อล                    คนที่เป็นต้นแบบ
          if                       อิ๊ฟ                        ถ้า,หรือไม่
          ignite                 อิ๊กไน๊ท                   จุด
          il-                      อิล-                       ไม่
          ill                       อิลล                       ป่วย,ไม่สมบูรณ์
          illegal                   อิลลิ๊กอล                  ผิดกฏหมาย
          illustrate             อิ๊ลลัซเทรท               อธิบาย,แสดงให้เห็น
          im-                     อิม-                       ไม่
          image                  อิ๊มเมจ                    ภาพ,ภาพลักษณ์
          imagine                อิมแม๊จิ้น                 จินตนาการ
          imitate                  อิ๊มิเทท                  ปลอม,เลียนแบบ
          immediate             อิมมี๊เดียท                ทันที
          immigrant              อิ๊มมีแกร้นท์             เข้าเมือง
          immune                 อิมมูน                   ภูมิคุ้มกัน
          impact                   อิ๊มแพ็คท               กระทบ,ผลกระทบ
          imperative              อิมเพ๊ราทิ๊ฝ             เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น
          imperial                  อิมพี๊เรี่ยล               ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่
          implant                  อิมแพล๊นท์              ปลูก,ฝัง
          implement              อิ๊มพลีเม้นท             ทำให้เป็นผล
          imply                     อิมพลาย                 เป็นนัย,ส่อให้เห็น
          import                   อิ๊มพอร์ท                 นำเข้า
          impose                  อิโพ้สท                   บังคับใช้
          impossible              อิมพ๊อซซิเบิ้ล            เป็นไปไม่ได้
          impress                  อิมเพรส                  ประทับใจ
          imprint                    อิ๊มพริ้นท                ประทับ,รอย
          imprison                  อิมพริ๊ซั่น                จำคุก
          improper                 อิมพร๊อพเพ่อร์           ไม่เหมาะสม
          improve                   อิมพรู๊ฝ                   ทำให้ดีขึ้น
          impulse                   อิ๊มพั้ลส                   แรงกระตุ้น
          in                           อิน                         ใน
          in-                          อิน-                       ไม่
          incentive                 อินเซ๊นทีฝ                 สินน้าใจ,รางวัลเพื่อกระตุ้น
          inch                        อิ้นช์                       นิ้วฟุต
          incident                   อิ๊นซิเด็นท                เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
          incline                     อิ๊นไคลน์                  ลาด,เอียง
          include                    อินคลู๊ด                    รวมทั้ง
          income                    อิ๊นคัม                      รายได้
          incorporate              อินค๊อร์โพเรท             รวมกัน
          increase                   อิ๊นครีซ                    เพิ่มขึ้น
          incredible                  อินเคร๊ดิเบิ้ล              ไม่น่าเชื่อ
          indeed                      อินดี๊ด                    จริงๆ,ที่จริง
          indefinite                   อินเด๊ฟินิท               ไม่กำหนด,ไม่แน่นอน
          independent               อินดีเพ๊นเด้นท          อิสระ,เอกราช
          index                        อิ๊นเด็กซ์                 ดัชนี,เครื่องชี้
          indicate                     อิ๊นดิเขท                 ชี้ให้เห็น
          indirect                      อินไดเร็คท              ทางอ้อม
          individual                   อินดิฝิ๊ด้วล               แต่ละคน
          indoor                       อิ๊นดอร์                   ในร่ม
          induce                       อินดิ้วซ์                  เหนี่ยวนำ
          industry                     อิ๊นดัสทรี่                อุตสาหกรรม
          innert                        อินเนิ๊ร์ท                 เฉื่อย
          inevitable                   อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล           เลี่ยงไม่ได้
          infant                        อิ๊นแฟ๊นท                ทารก
          inferior                      อินฟี๊เรีย                  ต่ำกว่า,ด้อยกว่า
          infinite                       อี๊นฟิหนิท                ไม่จำกัด,ไม่สิ้นสุด
          influence                    อิ๊นฟลูเอ๊นซ              อิทธิพล,มีอิทธิพล
          inform                       อินฟอร์ม                  แจ้งให้ทราบ
          informal                     อินฟ๊อร์ม่อล              ไม่เป็นทางการ
          inhale                        อินเฮล                     สูดเข้าไป
          inherent                     อินเฮ๊อเร้นท              ฝังติดอยู่,โดยสันดาน
          inherit                        อินเฮ๊อหริท               รับช่วงมรดก
          initial                          อินิ๊เชี่ยล                  ตั้งแต่แรก,ชื่อย่อ
          inject                         อินเจ๊คท                  ฉีด
          injure                         อิ๊นเจอร์                   บาดเจ็บ
          ink                             อิ๊งค                       หมึก
          inn                             อินน์                      โรงแรมเล็กๆ
          innocent                     อิ๊นโนเซ้นท              ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์
          innovate                     อิ๊นโนเฝท                คิดขึ้นใหม่
          inorganic                    อินออร์แก๊หนิค            อนินทรีย์
          input                          อินพุท                    ด้านขาเข้า,ที่ใส่เข้าไป
          inquiry                        อินไคว๊รี่                  ถามหา,ไตร่สวน
          insane                        อินเซน                   บ้า
          insect                         อิ๊นเส็คท                 แมลง
          insecure                     อินเซ็คเคียว              ไม่มั่นคง
          insert                         อิ๊นเสิร์ท                   สอด
          inside                         อิ๊นไซด์                   ข้างใน,ด้านใน
          insight                       อิ๊นไซ้ท                   ลึกซึ้ง
          insist                         อินซิ๊สท                   ยืนยัน
          inspect                      อินสเพ๊คท                ตรวจตรา
          inspire                       อินไพร์                    ดลบันดาลใจ
          instance                     อิ๊นสแท้นซ               ตัวอย่าง,ทันทีทันใด
          instead                      อินสเท๊ด                  แทนที่
          instinct                      อิ๊นสทิ้งท                 สัญชาติญาณ
          institute                     อิ๊นสทิทิ้วท               ตั้ง,จัดการ,สถาบัน
          instruct                      อินสทรั๊คท               แนะนำ,สอน
          instrument                  อิ๊นสทรูเม้นท            เครื่องมือ
          insufficient                  อินซัฟฟิ๊เชี้ยนท          ไม่เพียงพอ
          insulate                      อิ๊นซูเหลท                ป้องกัน,ฉนวน
          insure                        อินชัวร์                    ประกัน
          intact                         อินแท็คท                 คงอยู่,ไม่บุบสลาย
          integer                       อิ๊นทีเจ้อร์                 จำนวนเต็ม
          intellectual                  อินเทลเล๊คช่วล          ปัญญา
          intelligent                   อินเท๊ลลิเจ้นท            ฉลาด,หน่วยสืบราชการลับ
          intend                        อินเท็นด                  ตั้งใจ,มุ่งหมาย
          inter-                         อินเตอร์-                 ระหว่าง
          interact                      อินเทอร์แรคท            มีปฏิกิริยาต่อกัน
          intercept                    อินเทอร์เส็พท            สกัด,ขวาง,กั้น
          interchange                อิ๊นเทอร์เช้งจ             แลกเปลี่ยน
          interest                      อิ๊นเทรสท                สนใจ,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
          interfere                     อินเทอร์เฟียร            แทรกแซง
          interim                       อิ๊นเทอร์ริม               ชั่วคราว,กลางคัน
          interior                       อินที๊เรีย                 ภายใน
          intermediate                อินเทอร์มี๊เดียท         ระหว่างกลาง,กลางทาง
          internal                       อินเท๊อร์นอล            ภายใน
          international                อินเทอร์แน๊ชั่นนัล       ระหว่างประเทศ
          interrupt                     อินเทอร์รัพท            ขัดจังหวะ
          intersect                     อินเทอร์เซ็ค             ตัดกัน,ผ่านกัน
          intervene                    อินเทอร์ฝีน              เข้าแทรก
          interview                     อิ๊นเทอร์ฝิว              สัมภาษณ์
          into                            อิ๊นทู                     เข้าไปใน
          intolerant                    อินโท๊เลอร์แรนท       ไม่อดทน
          intra-                          อินทร้า                  ภายใน
          introduce                     อินโทรดิ๊วซ             แนะนำ,นำเข้ามา
          inundate                      อิ๊นอันเดท               ท่วม,ไหลบ่า
          invade                         อินเฝด                   บุกรุก
          invalid                         อิ๊นแฝหลิด              โมฆะ
          invent                         อินเฝ๊นท                 ประดิษฐ์
          invest                         อินเฝ๊สท                 ลงทุน
          investigate                  อินเฝ๊สทิเกท            สืบสวน
          invincible                     อินฝิ๊นซิเบิ้ล             ไม่สูญสลาย
          invisible                       อินฝิ๊ซิเบิ้ล               มองไม่เห็น
          invite                          อินไฝ๊ท                  เชิญ,นำมาซึ่ง
          invoice                        อิ๊นฝ้อยซ                ใบส่งของ
          invoke                        อินโฝ้ค                   ขอร้อง,อุทรณ์
          involve                        อินโฝ๊ลฝ                 เกี่ยวข้อง,พัวพัน
          inward                        อิ๊นเวิร์ด                   เข้าไปใน
          iron                            ไอ๊อ้อน                    เหล็ก
          irony                          ไอ๊ออนนี่                  ประชดประชัน
          irregular                      เออะเร๊กกูล่า             ผิดปรกติ
          irritate                        อิ๊ริเทท                   ทำให้ระคายเคือง
          island                         ไอ๊แลนด์                 เกาะ
          iso-                           ไอ๊โซ-                    เท่ากัน
          isolate                       ไอ๊โซเหลท               แยกออกมา,โดดเดี่ยว
          issue                          อิ๊ชชู่                      ประเด็น,กรณี,ออกมา,แจกจ่าย
          item                           ไอ๊เท่ม                   ชิ้น,อัน,รายการ
          ivory                          ไอ๊โฝรี่                    งาช้าง

จาก อำนวย  สุนทรโชติ    ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ  0865676052