คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่15-P

           นักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือเรียนภาษาอังกฤษมา 16 ปี แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก สำหรับวันนี้เป็นคำศัพท์ของตัวอักษรตัว P

           pace            เพซ            ก้าว,เดิน
           pack            แพ็ค            หีบห่อ,อัด,ยัด
           pact            แพ็คท์           สนธิสัญญา
           pad             แพ็ด             เครื่องรอง,เบาะ
           paddle         แพ๊ดเดิ้ล         พาย,ใบพัด
           paddy          แพ๊ดดี้            ข้าวเปลือก
           page            เพจ               หน้าหนังสือ
           pagoda         พาโก๊ด้า          เจดีย์
           pain             เพน               เจ็บปวด
           paint            เพ้นท             สี,ทาสี
           palace           พ๊าเหลซ          พระราชวัง
           pale              เพล               ซีด,หน้าซีด
           palm             พาล์ม             ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม
           pan              แพน               กระทะ
           pandemic      แพนเด๊หมิค       โรคระบาด
           panel            แพ๊นเน็ล           คณะลูกขุน,คณะกรรมการ
           panic            แพ๊หนิค            ตื่นตระหนก
           panorama     พาโนร๊าม่า         ภาพที่เห็นได้กว้างขวาง
           pants           แพ๊นท              กางเกง
           papa            พาพ่า               พ่อ
           paper           เพ๊เพ่อร์             กระดาษ,หนังสือพิมพ์
           papers          เพ๊เพ่อร์ส           เอกสาร
           par               พาร์                 ราคาเดิม,ความเสมอกัน
           parade          พาเหรด            เดินขบวน
           paradigm       พ๊าราดาม          แบบ,กระบวนทัศน์
           paradise        พาราได๊ซ          สวรรค์
           paradox         พาราด๊อกซ์       สิ่งที่ขัดแย้งกัน
           paragraph      พ๊ารากราฟ        ย่อหน้า
           parallel           พ๊าราเล้ล         ขนาน
           paralyse         พ๊าราไล๊ซ์        อัมพาต
           paramount      พ๊าราเม้าท      ยิ่งใหญ่
           parasite          พ๊าราไซท       พยาธิ,กาฝาก
           parcel             พ๊าร์เซล         ห่อ,หีบห่อ
           pardon           พ๊าร์ด่อน         อภัย,ยกโทษให้
           parent            พ๊าร์เร้นท        พ่อแม่
           parenthesis     พาร์เร๊นธิสิส     สอดคล้อง,ข้อความในวงเล็บ
           park               พาร์ค            สวนสาธารณะ,ที่จอดรถ
           parliament       พ๊าร์เลียเม้นท   รัฐสภา
           part                พาร์ท            แยก,ฝ่าย
           partial             พ๊าร์เชี่ยล        บางส่วน
           participate       พาทิ๊ซิเพท      มีส่วนร่วม
           particle            พาร์ทิเคิ้ล       ส่วนที่เล็กที่สุด
           particular         พาร์ทิ๊คิวล่าร์    โดยเฉพาะ
           partisan           พ๊าร์ทิซั่น        ลำเอียง,เลือกฝ่าย
           partner            พาร์ทเน่อร์      หุ้นส่วน,คู่คิด
           party               พ๊าร์ที่            พรรค,งานเลี้ยง
           pass                พาสส            ผ่าน,บัตรผ่าน
           passion            แพ๊ชชั่น          กิเลส,ความหลงไหล
           passive            แพ้สสีฝ        &