การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยในพิบูลอุปถัมภ์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยในพิบูลอุปถัมภ์

ผู้ศึกษาวิจัย แสงอรุณ มโนมัยอุดม

ปีการศึกษา 2558

  • บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยในพิบูลอุปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยในพิบูลอุปถัมภ์และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ที่มีต่อการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและ นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยและ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัย ของครู นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยในพิบูลอุปถัมภ์ สรุปดังนี้

1.1 ด้านบริบท มีการดำเนินการวางแผน เพื่อกำหนดหลักการและวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกัน กับแผนงานและโครงการสอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพของทุกคนมีการกำหนดรูปแบบของการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า มีการกำหนดนโยบายและวางแผนจัดกิจกรรมได้อย่างไรเหมาะสม มีการตั้งคณะกรรมการก่อนการดำเนินงาน มีการวางแผนเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน มีการดำเนินการมอบหมาย มีความเหมาะสมกับบุคลากร

1.3 ด้านกระบวนการ มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับดำเนินงานตามโครงการเป็นปัจจุบัน แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผนก่อนการดำเนินการงานอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสม กับสภาพปัจจุบัน มีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพทั้งในและนอกโรงเรียน

1.4 ด้านการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมที่ปรากฏในแผน/โครงการอย่างมีความก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้ ซึ่งแผนงาน/โครงการที่ทำขึ้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนและครอบครัว และชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ส่งเสริมสุขภาพร่างกายของและบุคลากรในโรงเรียนดีขึ้น

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยในพิบูลอุปถัมภ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน สรุปได้ว่า โดยภาพรวมการผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ และด้านผลการดำเนินงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก

1 ส.ค. 2560 16:38
0 ความเห็น
1267 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น