การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)

ผู้วิจัย นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ โรงเรียน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์แนวทางการบริหารจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) โดยนำข้อมูลจากตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) มาตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด้วยการสนทนากุล่มผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 3) การประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วยร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) โดยการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย หลักการและแนวคิดในการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารได้แก่ การกำหนกนโยบาย การส่งต่อ การมีส่วนร่วมของบุคลากร และกระบวนการบริหารประกอบด้วย การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การนำองค์กร การสร้างความตระหนัก การปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การทำงานเป็นทีมและการปรับปรุงพัฒนา

2. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 1) หลักการและแนวคิดในการบริหาร 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร ประกอบด้วย การกำหนดนโยบาย และการส่งต่อ การขับเคลื่อนโดยบุคลากรหลัก 3) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การนำองค์กร การสร้างความตระหนัก การปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การทำงานเป็นทีมและการปรับปรุงพัฒนา

3. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) มีความเป็นไปได้นำไปสู้การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52

3 ส.ค. 2560 23:05
0 ความเห็น
1322 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น