การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 56 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

โดยรวม อยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการของการดำเนินงานนิเทศภายใน 4 ขั้น คือ การวางแผนการนิเทศภายในการจัดองค์กรนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายใน และการประเมินผลการนิเทศภายใน ซึ่งในแต่ละขั้นประกอบด้วยประเด็นย่อย 13 ประเด็น ดังนี้

1. ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน มีประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน

1.2 กำหนดกิจกรรมการวางแผน

1.3 การจัดทำโครงการนิเทศภายใน

2. การจัดองค์กรนิเทศภายในโรงเรียน มีประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

2.1 การกำหนดโครงสร้างในการนิเทศภายใน

2.2 การกำหนดและแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบ

2.3 การกำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน

3. การปฏิบัติการนิเทศภายใน มีประเด็นย่อย 4 ประเด็น ได้แก่

3.1 การเตรียมการก่อนการนิเทศ

3.2 การปฏิบัติการนิเทศภายใน

3.3 การควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ

3.4 การสร้างขวัญและกำลังใจ

4. การประเมินผลการนิเทศภายใน มีประเด็นย่อย 3 ประเด็น ได้แก่

4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศ

4.2 การประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจ

4.3 การสรุปผลการดำเนินการเพื่อการปรับปรุง

3. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล วัดศาลามีชัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 หลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

17 ส.ค. 2560 17:07
0 ความเห็น
1302 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น