การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง

ชื่อเรื่องการพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความเป็นพลเมืองดี รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

ผู้วิจัยนางวัลยาดาษนิกรโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่ศึกษา2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้างค่านิยมความเป็นพลเมืองดี รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน”รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาค่านิยมความเป็นพลเมืองดี“ตามคำพ่อสอน” โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่มีต่อการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 5 ชนิดได้แก่(1) การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือ) จำนวน 15 แผน เวลา 15 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ0.88 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการสอน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” มีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 (5) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านค่านิยมความเป็นพลเมืองดี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ทั้ง 5 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบจนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า t-test(dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.ประสิทธิภาพของการแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง“ตามคำพ่อสอน”รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.08/88.06ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง“ตามคำพ่อสอน” รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

3.ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านค่านิยมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 หลังจากใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ร้อยละ 82.00 อยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผ่านการประเมินทุกข้อมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.20 – 2.80 ในระดับคุณภาพดีถึงดีเยี่ยม

4.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน”ด้านความเป็นไทยด้านรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านความปรองดองสมานฉันท์และด้านความมีวินัยในตนเอง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ในระดับคุณภาพมากที่สุด

19 ส.ค. 2560 04:24
0 ความเห็น
1085 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น