รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย

ชื่อเรื่องรายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัยเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัยนางสาวเยาวเรศผิวเหมาะ

หน่วยงานโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่ดำเนินการ2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักการ เป้าหมาย และการเตรียมการกับสภาพปัจจุบัน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องเหมาะสมของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์บุคลากรและวิธีดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศ ติดตาม กำกับที่ปฏิบัติจริง และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัยและนิสัยรักการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนครูแกนนำ จำนวน 10 คน ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน และตัวแทนนักเรียนยุวทูตการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ประเมินโครงการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยนำแบบประเมินไปสอบถามตัวแทนครูแกนนำ ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนนักเรียนยุวทูตการอ่าน ตามแนวคิดของลิเคิร์ท(Likerts) เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจนมีคุณภาพ ก่อนที่จะนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1.ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัยหลังการดำเนินโครงการด้านบริบทตามความคิดเห็นของตัวแทนครูแกนนำ โดยรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน

2.ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัยหลังการดำเนินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของตัวแทนครูแกนนำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย หลังการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของตัวแทนครูแกนนำและตัวแทนนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.ผลการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย หลังการดำเนินโครงการด้านผลผลิต จากการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย จำนวน 10 กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.22

19 ส.ค. 2560 04:27
0 ความเห็น
1324 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น