รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ

เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา ภัทราภรณ์ อัตไพบูลย์

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน ห้วยตูมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา จากกระบวนการสอนที่น่าสนใจ และเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 43) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชุด มาตราตัวสะกด จำนวน 1 ชุด มีทั้งหมด 11 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียน ชุด มาตราตัวสะกด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านและการเขียน ชุด มาตราตัวสะกด ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ

4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. การเรียนการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.32/84.26 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ เท่ากับ 0.7138แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.38

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด

โดยสรุปการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการทดลอง สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

25 ต.ค. 2560 11:27
0 ความเห็น
1527 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น