vcharkarn.com - Author Default

ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง direkrit1770
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง direkrit1840
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดซิปปาโมเดล ประกอบแบบฝึกทักษะ direkrit1820
การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้direkrit1900
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยdirekrit6250
รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย direkrit6860
การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง direkrit7110
ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ direkrit7860
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ direkrit10650
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง direkrit6350
การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง direkrit7690
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ direkrit6720
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม direkrit7300
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และค่านิยมความเป็นพลเมืองดี direkrit6820
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน direkrit6340
การประเมินโครงการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์direkrit5990
การพัฒนากลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานdirekrit5810
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านdirekrit7600
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนdirekrit5980
การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย direkrit4890
การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัยdirekrit4180
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วิถีชีวิตคนเมืองคอน (นครศรีธรรมราช)direkrit5400
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วิถีชีวิตคนเมืองคอน (นครศรีธรรมราช)direkrit5210
ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ direkrit8480
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประกอบบทเพลงกล่อมเด็ก ชุด ค่านิยมพลเมืองดีวิถีพอเพียง direkrit12510
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์direkrit14720