ประเภทการรับสมัคร ภาคปกติ

1. กรณีปกติ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

2. กรณีพิเศษ : สอบสัมภาษณ์

- กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

- กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน

วันเปิดรับสมัคร

1. กรณีปกติ ครั้งที่ 4/2560

สมัครสอบข้อเขียน

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ก.ย.60

สมัครสอบสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขียน)

ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ต.ค.60

2. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2560

ตั้งแต่วันนี้–11 ส.ค.60

3. กรณีพิเศษ ครั้งที่ 4/2560

ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.–13 ต.ค.60

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กรณีปกติ

- สมัครสอบข้อเขียน : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

- สมัครสอบสัมภาษณ์ : ผ่านการสอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเฉพาะ 1-9) ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด (ตามท้ายประกาศผลสอบข้อเขียน)

2. กรณีพิเศษ

- กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือศึกษาครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน) และได้ผลการศึกษา (GPA) ดังนี้

ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1-2 จะต้องได้ GPA 2.75 ขึ้นไป

ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 3 จะต้องได้ GPA 2.50 ขึ้นไป

- กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ตามที่คณะกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 : เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

- ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 : เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

- ทุนการศึกษาประเภทที่ 3 : เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร